Carex brevispicula (Cyperaceae), a new species from Korea
Gi Heum Nam, Hyun-Do Jang, Byoung-Yoon Lee, Gyu Young Chung
Korean J. Pl. Taxon. 2020;50(4):395-402.   Published online 2020 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.11110/kjpt.2020.50.4.395
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Physiological and transcriptomic analyses of the effects of coronatine on drought tolerance in Carex leucochlora
Ye Wang, Jiannan Shi, Zhixin Ren, Xifeng Fan, Runzhi Li, Chunxin Yu, Zhen Peng, Yuerong Gao, Ziyan Liu, Liusheng Duan
Environmental and Experimental Botany.2023; 206: 105184.     CrossRef
A new record of Carex foraminata (Cyperaceae) in Korean flora
Jung-Hyun KIM, Jin-Seok KIM, Chang Woo HYUN, Bongsu CHOI
Korean Journal of Plant Taxonomy.2022; 52(4): 246.     CrossRef