A new yellow Camellia (Theaceae) from central Vietnam
Dai Ngoc DO, Dung Van LUONG, Chinh Duy NGUYEN, Son Thanh HOANG, Huong Thi LE, Jeong Eun HAN, Han-Sol PARK
Korean J. Pl. Taxon. 2019;49(1):90-95.   Published online 2019 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.11110/kjpt.2019.49.1.90
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CAMELLIA THUANANA (CAMELLIA SECT. CHRYSANTHA) – A NEW SPECIES FROM THE CENTRAL HIGHLANDS, VIETNAM
Thanh Hoang Truong, Hong En Le, Thi Lieu Nguyen
Dalat University Journal of Science.2022; : 18.     CrossRef
Camellia phuongchiana (Theaceae, section Piquetia), a new species from Lam Dong Province, southern Vietnam
Van Hoi Quach, Thanh Truong Hoang, Quang Cuong Truong, Viet Hung Le, Van Dung Luong, Quang Trung Võ, Van Duy Nong, Anthony S. Curry
Brittonia.2022;[Epub]     CrossRef
Camellia puhoatensis (Sect. Archecamellia – Theaceae), a new species from Vietnam
Danh-Hùng Nguyễn, Văn-Dũng Lương, Thị-Hương Lê, Quốc-Thành Trần, Ngọc-Đài Đỗ, Ngọc-Sâm Lý
PhytoKeys.2020; 153: 1.     CrossRef