A new species of Hedysarum (Fabaceae, Hedysareae) from Xizang (Tibet), China
Byoung Hee Choi, Yasuhiko Endo, Xiang Yun Zhu
Korean J. Pl. Taxon. 2011;41(3):267-270.   Published online 2011 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.11110/kjpt.2011.41.3.267
Citations to this article as recorded by Crossref logo
´╗┐Hedysarum qilianshanense sp. nov. (Fabaceae, Hedysareae), a new species from the Qilianshan Mountains in Gansu, China
Pei-Liang Liu, Qian-Xi Guo, Jian-Qi Zhang, Lu-Lu Xun, Yuan Lu, Ming Yue
PhytoKeys.2024; 237: 103.     CrossRef